ارور کولر گازی آکسون

ارور کولر گازی آکسون

کد خطا و ارور کولر گازی آکسون

کد خطای کولر گازی آکسون
کد خطای کولر گازی آکسون

ارورهای کولر گازی آکسون به شما و تعمیرکاران نمایندگی آکسون کمک می کند که سریعتر به مشکل ایجاد شده در کولر گازی آکسون پی ببرید. در این مقاله فهرستی از کدهای خطا برای چندین مدل از کولر گازی آکسون توسط آی.پی امداد لیست شده است تا شما با مشاهده هر کدام از این کدهای خطا بر روی کولر گازی آکسون خود متوجه علت خطا و روش تعمیر کولر گازی خود شوید.

ارور کولر گازی آکسون

ارور هشدار خود را با بوق بلند اعلام می کند. برای هر ارور، یک توضیح کوتاه از علت خرابی و نوع خرابی وجود دارد. امید است که این مقاله در پیدا کردن علت خرابی و روش تعمیر کولر گازی آکسون به شما کمک کند.

 

ارور 00 کولر گازی آکسون

علت ارور 00 کولر گازی آکسون: کولر گازی آکسون عملکرد عادی از خود نشان می دهد.

 

ارور A1 کولر گازی آکسون

علت ارور A1 کولر گازی آکسون: خطا در داخل PCB کولر گازی آکسون رخ داده است.

 

ارور A3 کولر گازی آکسون

علت ارور A3 کولر گازی آکسون: پمپ تخلیه عملکرد غیر عادی از خود نشان می دهد.

 

ارور A5 کولر گازی آکسون

علت ارور A5 کولر گازی آکسون: ضد یخ (خنک کننده) / مبدل حرارتی گرما بیش از حد (گرمایشی) در کولر گازی آکسون دچار مشکل شده است.

 

ارور A6 کولر گازی آکسون

علت ارور A6 کولر گازی آکسون: موتور فن داخلی  و تهویه کننده هوا عملکرد غیر عادی از خود نشان می دهند.

 

ارور C4 کولر گازی آکسون

علت ارور C4 کولر گازی آکسون: ترمیستور مبدل حرارتی در اولین یونیت داخلی کولر گازی آکسون اتصال کوتاه / مدار باز شده است.

 

ارور C6 کولر گازی آکسون

علت ارور C6 کولر گازی آکسون: ترمیستور مبدل حرارتی در دومین یونیت داخلی کولر گازی آکسون اتصال کوتاه / مدار باز شده است.

 

ارور C7 کولر گازی آکسون

علت ارور C7 کولر گازی آکسون: سوئیچ محدود کننده در کولر گازی آکسون دچار مشکل شده است.

 

ارور C9 کولر گازی آکسون

علت ارور C9 کولر گازی آکسون: ترمیستور اتاق در یونیت داخلی کولر گازی آکسون اتصال کوتاه یا مدار باز شده است.

 

ارور E1 کولر گازی آکسون

علت ارور E1 کولر گازی آکسون: PCB در یونیت بیرونی کولر گازی آکسون دچار خطا شده است.

 

ارور E3 کولر گازی آکسون

علت ارور E3 کولر گازی آکسون: حفاظت فشار بالا در اسپیلیت آکسون دچار مشکل شده است.

 

ارور E4 کولر گازی آکسون

علت ارور E4 کولر گازی آکسون: حفاظت فشار پایین در اسپیلیت آکسون دچار مشکل شده است.

 

ارور E5 کولر گازی آکسون

علت ارور E5 کولر گازی آکسون: موتور کمپرسور قفل شده است/ کمپرسور بیش از حد بارگذاری شده است.

 

ارور E6 کولر گازی آکسون

علت ارور E6 کولر گازی آکسون: راه اندازی کمپرسور در کولر گازی آکسون دچار خطا شده است.

 

ارور E7 کولر گازی آکسون

علت ارور E7 کولر گازی آکسون: موتور فن DC در یونیت بیرونی کولر گازی آکسون دچار خطا شده است.

 

ارور E8 کولر گازی آکسون

علت ارور E8 کولر گازی آکسون: ورودی  ACدر کولر گازی آکسون جریان بیش از حد دارد.

 

ارور E9 کولر گازی آکسون

علت ارور E9 کولر گازی آکسون: دریچه چهار راه کولر گازی آکسون دچار خطا شده است.

 

ارور F3 کولر گازی آکسون

علت ارور F3 کولر گازی آکسون: گرما بیش از حد لوله تخلیه در کولر گازی آکسون دچار مشکل شده است.

 

ارور F6 کولر گازی آکسون

علت ارور F6 کولر گازی آکسون: گرمای بیش از حد در مبدل حرارتی کولر گازی آکسون مشکل ایجاد کرده است.

 

ارور H0 کولر گازی آکسون

علت ارور H0 کولر گازی آکسون: سیستم سنسور کمپرسور در کولر گازی آکسون دچار خطا شده است.

 

ارور H3 کولر گازی آکسون

علت ارور H3 کولر گازی آکسون: سوئیچ فشار بالا در کولر گازی آکسون دچار مشکل شده است.

 

ارور H6 کولر گازی آکسون

علت ارور H6 کولر گازی آکسون: تشخیص فیدبک کمپرسور در کولر گازی آکسون با خطا روبرو شده است.

 

ارور H7 کولر گازی آکسون

علت ارور H7 کولر گازی آکسون: موتور فن بار بیش از حد / جریان بیش از حد دارد و سنسور کولر گازی آکسون عملکرد غیر طبیعی از خود نشان می دهد.

 

ارور H8 کولر گازی آکسون

علت ارور H8 کولر گازی آکسون: سنسور جریان AC در کولر گازی آکسون دچار خطا شده است.

 

ارور E01 کولر گازی آکسون

علت ارور E01 کولر گازی آکسون: به تنظیم مجدد دستی در کولر گازی آکسون نیاز دارد.

 

ارور E02 کولر گازی آکسون

علت ارور E02 کولر گازی آکسون: کمپرسور 1 در کولر گازی آکسون درجه حرارت بالایی دارد.(بار بیش از حد)

 

ارور E03 کولر گازی آکسون

علت ارور E03 کولر گازی آکسون: کمپرسور 2 در کولر گازی آکسون درجه حرارت بالایی دارد.(بار بیش از حد)

 

ارور E04 کولر گازی آکسون

علت ارور E04 کولر گازی آکسون: کمپرسور 3 در کولر گازی آکسون درجه حرارت بالایی دارد.(بار بیش از حد)

 

ارور E05 کولر گازی آکسون

علت ارور E05 کولر گازی آکسون: کمپرسور 3 در کولر گازی آکسون درجه حرارت بالایی دارد.(بار بیش از حد)

 

ارور E06 کولر گازی آکسون

علت ارور E06 کولر گازی آکسون: کمپرسور 1 به دلیل فشار بالا دچار مشکل شده است و کنتاکت آن باز شده است.

 

ارور E07 کولر گازی آکسون

علت ارور E07 کولر گازی آکسون: کمپرسور 2 به دلیل فشار بالا دچار مشکل شده است و کنتاکت آن باز شده است.

 

ارور E08 کولر گازی آکسون

علت ارور E08 کولر گازی آکسون: کمپرسور 3 به دلیل فشار بالا دچار مشکل شده است و کنتاکت آن باز شده است.

 

ارور E09 کولر گازی آکسون

علت ارور E09 کولر گازی آکسون: کمپرسور 4 به دلیل فشار بالا دچار مشکل شده است و کنتاکت آن باز شده است.

 

ارور E10 کولر گازی آکسون

علت ارور E10 کولر گازی آکسون: کمپرسور 1 قطع شده است و مبرد کولر گازی آکسون کم شده است. یونیت بیرونی کولر گازی آکسون عملکرد غیر طبیعی از خود نشان می دهد.

 

ارور E11 کولر گازی آکسون

علت ارور E11 کولر گازی آکسون: کمپرسور 2 در کولر گازی آکسون قطع شده است و مبرد کولر گازی آکسون کم شده است. یونیت بیرونی کولر گازی آکسون عملکرد غیر طبیعی از خود نشان می دهد.

 

ارور E12 کولر گازی آکسون

علت ارور E12 کولر گازی آکسون: کمپرسور 3 در کولر گازی آکسون قطع شده است و مبرد کولر گازی آکسون کم شده است. یونیت بیرونی کولر گازی آکسون عملکرد غیر طبیعی از خود نشان می دهد.

 

ارور E13 کولر گازی آکسون

علت ارور E13 کولر گازی آکسون: کمپرسور 4 در کولر گازی آکسون قطع شده است و مبرد کولر گازی آکسون کم شده است. یونیت بیرونی کولر گازی آکسون عملکرد غیر طبیعی از خود نشان می دهد.

 

ارور E14 کولر گازی آکسون

علت ارور E14 کولر گازی آکسون: سنسور اتاق در اسپیلیت آکسون اتصال کوتاه شده است.

 

ارور E15 کولر گازی آکسون

علت ارور E15 کولر گازی آکسون: سنسور اتاق در اسپیلیت آکسون مدار باز شده است.

 

ارور E16 کولر گازی آکسون

علت ارور E16 کولر گازی آکسون: سنسور کویل داخلی 1 اتصال کوتاه شده است.

 

ارور E17 کولر گازی آکسون

علت ارور E17 کولر گازی آکسون: سنسور کویل در یونیت داخلی 2 اتصال کوتاه شده است.

 

ارور E18 کولر گازی آکسون

علت ارور E18 کولر گازی آکسون: سنسور کویل در یونیت داخلی 3 اتصال کوتاه شده است.

ارور E19 کولر گازی آکسون

علت ارور E19 کولر گازی آکسون: سنسور کویل در یونیت داخلی 4 اتصال کوتاه شده است.

 

ارور E20 کولر گازی آکسون

علت ارور E20 کولر گازی آکسون: سنسور کویل داخلی 1 مدار باز شده است.

 

ارور E21 کولر گازی آکسون

علت ارور E21 کولر گازی آکسون: سنسور کویل داخلی 2 در کولر گازی آکسون مدار باز شده است.

 

ارور E22 کولر گازی آکسون

علت ارور E22 کولر گازی آکسون: سنسور کویل داخلی 3 در کولر گازی آکسون مدار باز شده است.

 

ارور E23 کولر گازی آکسون

علت ارور E23 کولر گازی آکسون: سنسور کویل داخلی 4 در کولر گازی آکسون مدار باز شده است.

 

ارور E24 کولر گازی آکسون

علت ارور E24 کولر گازی آکسون: سنسور کویل در یونیت بیرونی 1 کولر گازی آکسون اتصال کوتاه شده است.

 

ارور E25 کولر گازی آکسون

علت ارور E25 کولر گازی آکسون: سنسور کویل در یونیت بیرونی 2 کولر گازی آکسون اتصال کوتاه شده است.

 

ارور E26 کولر گازی آکسون

علت ارور E26 کولر گازی آکسون: سنسور کویل در یونیت بیرونی 3 کولر گازی آکسون اتصال کوتاه شده است.

 

ارور E27 کولر گازی آکسون

علت ارور E27 کولر گازی آکسون: سنسور کویل در یونیت بیرونی 4 کولر گازی آکسون اتصال کوتاه شده است.

 

ارور E28 کولر گازی آکسون

علت ارور E28 کولر گازی آکسون: سنسور کویل در یونیت بیرونی 1 کولر گازی آکسون مدار باز شده است.

 

ارور E29 کولر گازی آکسون

علت ارور E29 کولر گازی آکسون: سنسور کویل در یونیت بیرونی 2 کولر گازی آکسون مدار باز شده است.

 

ارور E30 کولر گازی آکسون

علت ارور E30 کولر گازی آکسون: سنسور کویل در یونیت بیرونی 3 کولر گازی آکسون مدار باز شده است.

 

ارور E31 کولر گازی آکسون

علت ارور E31 کولر گازی آکسون: سنسور کویل در یونیت بیرونی 4 کولر گازی آکسون مدار باز شده است.

 

ارور E32 کولر گازی آکسون

علت ارور E32 کولر گازی آکسون: یخ از کمپرسور 1 در کولر گازی آکسون جدا شده است.

 

ارور E33 کولر گازی آکسون

علت ارور E33 کولر گازی آکسون: یخ از کمپرسور 2 در کولر گازی آکسون جدا شده است.

 

ارور E34 کولر گازی آکسون

علت ارور E34 کولر گازی آکسون: یخ از کمپرسور 3 در کولر گازی آکسون جدا شده است.

 

ارور E35 کولر گازی آکسون

علت ارور E35 کولر گازی آکسون: یخ از کمپرسور 4 در کولر گازی آکسون جدا شده است.

 

تشخیص خطای کولر گازی آکسون توسط کنترل کننده سیمی (MC301)

ارور E0 کولر گازی آکسون

علت ارور E0 کولر گازی آکسون: سیستم کولر گازی آکسون عملکرد نادرستی از خود نشان می دهد.

 

ارور E1 کولر گازی آکسون

علت ارور E1 کولر گازی آکسون: سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است.(دمای تخلیه TH1 با مشکل روبرو شده است)

 

ارور E2 کولر گازی آکسون

علت ارور E2 کولر گازی آکسون: سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است (کویل ورودی TH2 با مشکل روبرو شده است)

 

ارور E3 کولر گازی آکسون

علت ارور E3 کولر گازی آکسون: سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است.(کویلTH3  با مشکل روبرو شده است)

 

ارور E4 کولر گازی آکسون

علت ارور E4 کولر گازی آکسون: سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است.(کویل ورودی TH4 با مشکل روبرو شده است)

 

ارور E5 کولر گازی آکسون

علت ارور E5 کولر گازی آکسون: سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است.(کویل وسطی TH5 با مشکل روبرو شده است)

 

ارور E6 کولر گازی آکسون

علت ارور E6 کولر گازی آکسون: سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است.(کویل ورودی TH6 با مشکل روبرو شده است)

 

ارور E7 کولر گازی آکسون

علت ارور E7 کولر گازی آکسون: سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است.(کویل وسطی TH7 با مشکل روبرو شده است)

 

ارور E8 کولر گازی آکسون

علت ارور E8 کولر گازی آکسون: سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است.(دمای هوای محیط TH8 با مشکل روبرو شده است)

 

ارور E9 کولر گازی آکسون

علت ارور E9 کولر گازی آکسون: سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است.(کویل خروجی TH9 با مشکل روبرو شده است)

 

ارور EA کولر گازی آکسون

علت ارور EA کولر گازی آکسون: سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است.(خروجی خنک کننده TH10 با مشکل روبرو شده است)

 

ارور EB کولر گازی آکسون

علت ارور EB کولر گازی آکسون: سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است. (مکش خنک کننده TH11 با مشکل روبرو شده است)

 

ارور EC کولر گازی آکسون

علت ارور EC کولر گازی آکسون: سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است. (مکش TH12 با مشکل روبرو شده است)

 

ارور EF کولر گازی آکسون

علت ارور EF کولر گازی آکسون: اسپیلیت آکسون اضطراری اجرا کرده است.

 

ارور F0 کولر گازی آکسون

علت ارور F0 کولر گازی آکسون: ذخیره سازی در یونیت بیرونی کولر گازی عملکرد نادرستی دارد.

 

ارور F1 کولر گازی آکسون

علت ارور F1 کولر گازی آکسون: سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است.(کویل ورودی در یونیت داخلی کولر گازی آکسون دچار مشکل شده است)

ارور F2 کولر گازی آکسون

علت ارور F2 کولر گازی آکسون: سنسور کولر گازی آکسون خراب شده است.( کویل وسطی در یونیت داخلی کولر گازی آکسون دچار مشکل شده است)

 

نتیجه گیری درمورد ارورها و کدهای خطای کولر گازی آکسون

مدلهای متفاوت کولر گازی آکسون در بازار کشورهای مختلف در جهان و ایران ورود پیدا کرده است. اگر خطایی در کولر گازی آکسون رخ دهد، ارور بر روی صفحه نمایش اسپیلیت آکسون ظاهر می شود. تمام کدهای خطای کولر گازی آکسون در لیست بالا موجود است و علت خطا و علت نیاز به تعمیر نیز برای هر ارور ذکر شده است.

در صورت خراب شدن کولر گازی آکسون یا مواجه شدن با کدهای خطا کولر گازی آکسون و نیاز به تعمیر اسپیلیت آکسون با آی.پی امداد به عنوان نمایندگی تعمیرات کولرگازی آکسون تماس بگیرید و تعمیر اسپیلیت آکسون خود را به تعمیرکاران آی.پی امداد بسپارید. تعمیرکاران نمایندگی کولر گازی آکسون با کمترین هزینه و با بالاترین کیفیت تعمیر اسپلیت آکسون شما را انجام می دهند. آی.پی امداد آماده خدمت رسانی 24 ساعته، شبانه روزی و VIP به شما در تمامی نقاط تهران و کرج است.

توجه: درصورت نیاز به تعمیر کولر گازی آکسون می‌توانید از تعمیرگاه مجاز و مرکزی تعمیرات کولر گازی آکسون در تهران بهره‌مند شوید.


لینک های مرتبط با ارور کولر گازی آکسون:

No votes yet.
Please wait...

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.