تعمیرکار ماشین لباسشویی

کار تعمیرکار ماشین لباسشویی رامیتوان اینگونه توصیف کرد که:به طور کل میتوان شغل یک تعمیرکار ماشین لباسشویی و یا به عبارت دیگر تکنسین ماشین لباسشویی را اینگونه توصیف کرد که یک تکنسین تعمیر ماشین لباسشویی در اولین مرحله از خدمات به مشتریان وظیفه نصب دستگاه را بر عهده دارد بنابراین یک تعمیرکار ماشین لباسشویی  باید چگونگی اتصال خطوط آب و برق و نحوه بررسی نشت را پس از نصب ماشین لباسشویی بداند.همچنین قوانین بیشتر تعمیرگاه ماشین لباسشویی برندهای مطرح آموزش کار با دستگاه به مشتری در هنگام نصب از وظایف تعمیرکار است مانند تعمیر کار ماشین لباسشویی aeg ,تعمیرکار ماشین لباسشویی ساسونگ ,تعمیرکار ماشین لباسشویی بوش و حتی تعمیرکاران برند های ایرانی مانند تعمیرکار ماشین لباسشویی ارج.