ارور کولرگازی کامفورت ایر

ارور کولرگازی کامفورت ایر

ارور کولرگازی کامفورت ایر یکی از اتفاقاتی است در صورت سرویس نکردن کولر گازی اتفاق می افتد. با توجه به بررسی های انجام شده، علت اصلی ارور کولر گازی مراقبت نکردن از دستگاه و سرویس نکردن کولرگازی کامفورت ایر است که موجب خراب شدن قطعات داخلی کولرگازی و در...

تحریریه آی پی امداد
2 اسفند 1401

نمایندگی کامفورت ایر